ای یوسف خوش نام ما...

درخواست حذف این مطلب

ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما
ای درش ته جام ما، ای بردریده دام ما

ای نور ما، ای سور ما، ای ت منصور ما
جوشی بنه در شور ما، تا مِی شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما

ای یار ما، عیار ما، دام دل خمار ما
پا وامکش از کار ما، بستان گرو دستار ما

در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل
وز آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما...«مولانا»


بشنوید